گردشگری

آشنایی با عشایر «سرکوه شنبه» در پارسیان هرمزگان
گزارش تصویری/
09/12/1396 12:03

عشایر سرکوه شنبه با پراکندگی در ارتفاعات غربی‌ترین شهرستان هرمزگان…