گردشگری

آشنایی با عشایر «سرکوه شنبه» در پارسیان هرمزگان
گزارش تصویری/
28/02/2018 12:03

عشایر سرکوه شنبه با پراکندگی در ارتفاعات غربی‌ترین شهرستان هرمزگان…